صفحه اصلی

براي داشتن چيزي كه تا به حال نداشته ايد بايد كسي باشيد كه تا به حال نبوده ايد.